Intervisie

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend.  E-mail

Intervisie is een gestructureerde wijze van werkoverleg, waarbinnen via collegiale advisering, gewerkt wordt aan oplossing van werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, etc.

Intervisie is een inspirerende en beproefde ontwikkelingsmethode die inzetbaar is binnen bedrijven, rijksoverheid, organisaties, gemeenten, provincies, rijksoverheid en gezondheidsinstellingen. Intervisie is dus professioneel ondersteunen, analyseren en adviseren. Intervisie is leerzaam, laagdrempelig en een systematische aanpak van situaties binnen het werkveld, gericht op concrete oplossingen.

De intervisie is op basis van gelijkwaardigheid. Het accent ligt op het eigen maken van de intervisiemethode(s) en het ontwikkelen van inzichtelijk en probleemoplossend vermogen van de deelnemers. Op collegiale basis sneller professionele tot inzichten te komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Dit versterkt tevens het lerende vermogen van de organisatie. Het intervisieproces verloopt resultaatgericht én er wordt rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer.

Start traject met een introductiebijeenkomst

  • Een introductie van de intervisiemethodiek, theoretische bespreking en onderbouwing.
  • Praktijkdeel rondom feedback, er gaat geoefend worden met een ingebracht casus. Intervisie werkpunten worden onderzocht, zoals actuele probleem/ situatie formulering, analyse en advies. Het doorvragen op de aanvankelijke situatie of probleemstelling kan een helder inzicht geven en een gerichte aanpak opleveren.
  • Als laatste wordt er een agenda gemaakt voor de komende intervisiebijeenkomsten over de gehele periode van het intervisietraject.

Er zijn gemiddeld 4 intervisiebijeenkomsten

  • De duur van een intervisiebijeenkomst is 1 à 2 uur.
  • Onder begeleiding van de trainer (intervisor) vinden de intervisiebijeenkomsten plaats.
  • De frequentie is afhankelijk van de beschikbaarheid (tijdsplanning) van de deelnemers, een vast ritme is belangrijk en het advies is altijd bijeenkomsten om de 4 weken met een duidelijke agenda / planning over het gehele traject.
  • Het uitgangspunt is dat na de training, de deelnemers zelfstandig verder kunnen gaan als intervisiegroep.
  • Een eindevaluatie geeft helderheid over het doorlopen intervisietraject en de ervaringen van de deelnemers

Klik hier voor onze tarieven.